اقتصاد درمان

علم اقتصاد به شیوه های منطقی دستیابی به نیازهای حائز اولویت از طریق منابع در دسترس می پردازد. با توجه به موضوعیت دهها کارکرد سلامت و اختصاص منابع موجود به آنها، اقتصاد سلامت روشهای نوین مدیریت منابع درآمدی، بودجه سلامت, هزینه های سلامت و بهره وری و کارآیی در سازمانهای سلامت محور را مطرح می نماید. امروزه اقتصاد بیمارستان از جمله علوم کاربردی است که مدیریت عملکرد بیمارستان، هزینه ها و منابع آنرا در جهت افزایش توانایی در استفاده بهینه از منابع و محدودیت منطقی هزینه ها  با مستندات و روشهای جمع آوری داده های اقتصادی درمانی را محقق می سازد.

توریسم سلامت:

جذب گردشگران درمانی که با انگیزه اخذ خدمات کیفی تر یا ارزانتر راهی کشورهای دیگر می شوند، می تواند بخشی از پتانسیل خالی بیمارستانها را پر کند و منابع درآمدی جدید را به بیمارستانها و سیستم درمان تزریق نماید که بخودی خود موجب افزایش کارآیی منابع موجود بیمارستانها بشمار میرود. از طرف دیگر منشا توجه بیشتر به کیفیت مورد نیاز برای جلب اعتماد گردشگران و به تبع آن افزایش سطح عمومی کیفیت در واحدهای تابعه گردد. اما همچنانکه مدیریت درمان در همه ابعاد نیازمند دانش و مهارت مرتبط با موضوعات مورد نظر و اولویتهای سازمانیست، مدیریت نوین و علمی خدمات توریسم و طراحی ابزارها و سیاستهای ارزیابی و نظارت برآن، در سطح استانداردهای منطقه ای و بین المللی، نیازمند اشراف به مکانیزمهای موفق جهانی و اتخاذ تدابیر و متدهای علمی در این حیطه است.

  • انجام مطالعات ساخت یافته به منظور جمع آوری و تحلیل اطلاعات اقتصادی نظام درمان
  • ظرفیت سازی و توانمندسازی مجموعه درمان در انجام پژوهشهای سیستمی نظام درمان