سلامت

تعریف سلامت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت : سلامت عبارتست از برخورداری از آسایش کامل جسمانی روانی ، و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو.

تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامتی،یک تعریف ایده آل و عملا دست نیافتنی است زیرا با توجه به این تعریف نمیتوان فردی را پیداکرد که در هر سه بعد جسمی ، روانی و اجتماعی کاملا سالم باشد ، ضمن اینکه در عمل هم نمیتوان مرزی بین سلامت و بیماری در نظر گرفت .

ابعاد سلامت :

سلامت دارای ابعاد گوناگون است

با توجه به تعریف سلامتی ،سلامتی یک مسئله چند بعدی است که شامل جسمانی،اجتماعی ،روانی می باشد

1: بعد جسمی : سلامت جسمی به معنی توانمند بودن بدن برای فعالیت روزانه و حفظ انرژی برای موارد اضطراری و دوری از بیماری ها و تناسب کلی جسمی است. از نظر بیولوژیکی عمل مناسب سلول ها و اعضای بدن و هماهنگی آن ها باهم نشانه سلامت جسمی است.

2:  بعد اجتماعی : به معنایی توانایی تعامل با انسان ها و محیط با هدف ایجاد ارتباط رضایت بخش بین فردی است .توانمندی ارتباط صادقانه با دیگران و مدیریت تعارض به شیوه ی سالم و اخلاقی طی زمان مناسب و قابل قبول ، از جمله شاخص های سلامت اجتماعی است

3: بعد روانی : بدیهی است سنجش سلامت روانی نسبت به سلامت جسمی مشکل تر خواهد بود . در اینجا تنها نداشتن بیماری روانی مدنظر نیست بلکه قدرت تطابق با شرایط محیطی ، داشتن عکس العمل مناسب در برابر مشکلات و حوادث زندگی جنبه مهی از سلامت روانی را تشکیل می دهد نکته دیگری که باید در اینجا به آن اشاره کرد اینکه بسیاری از بیماری های روانی نظیر اضطراب ، افسردگی، و… بر روی سلامت جسمی تاثیرگذار است و ارتباط متقابلی بین بیماری های روانی و جسمی وجود دارد .بعضی از نشانه های روانی عبارتند از : سازگاری فرد با خود و دیگران ، قضاوت نسبتا صحیح در برخورد با مسائل ، داشتن روحیه انتقاد پذیری و داشتن عملکرد مناسب در برخورد با مشکلات است

Health